Thomas Wittig is the CEO and Founder of WITTIGONIA.